Vedtekter Midt-Norge

Vedtekter for Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge
Gjeldende pr. 24.01.2007

§ 1 For avdelingen gjelder de samme vedtektene som for Norsk Polarhundklubb sentralt, dog ikke der disse ikke er i samsvar med klubbens egne vedtekter.

§ 2 Avdelingens navn er Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge og har sitt nedslagsfelt i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

§ 3 Styret består av 7 personer, leder, nestleder, sekretær, kasserer et styremedlem samt to varamedlemmer. Alle velges for to år med unntak av styremedlem og varamedlemmer som velges for et år av gangen. Leder og sekretær skal ikke stå på valg samme år.

§ 4 Avdelingen skal årlig arrangere en barmarksamling, en utstilling, en vintersamling og to medlemsmøter. Styret er ansvarlig for alle avdelingens arrangementer, styret oppnevner egen utstillingskomite for arbeidet med utstillingen.

§ 5 Årsmøtet avholdes første kvartal hvert år. Innkallelse til årsmøtet skal være medlemmene i hende senest 14 dager før møtet. Forslag til årsmøtet skal være styre i hende en måned før møtet dersom styret ikke har angitt senere frist. Valgkomiteens innstilling, samt forslag til årsmøtet skal være vedlagt årsmøteinnkallingen.

Årsmøte velger: – styret i henhold til § 3. – valgkomite bestående av to personer som velges for to år, h.h.v. hvert annet år.
Medlemmer utenfor avdelingens bodistrikt kan etter ønske opptas i avdelingen med fulle rettigheter. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktets avdelinger. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kontingent bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett.