Vedtekter Midt-Norge

Vedtekter for Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge
Gjeldende pr. 24.01.2007

§ 1 For avdelingen gjelder de samme vedtektene som for Norsk Polarhundklubb sentralt, dog ikke der disse ikke er i samsvar med klubbens egne vedtekter.

§ 2 Avdelingens navn er Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge og har sitt nedslagsfelt i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

§ 3 Styret består av 7 personer:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlem
 • To varamedlemmer

Alle velges for to år med unntak av styremedlem og varamedlemmer som velges for et år av gangen. Leder og sekretær skal ikke stå på valg samme år.

§ 4 Avdelingen skal årlig arrangere:

 • Barmarksamling
 • En utstilling
 • En vintersamling
 • To medlemsmøter.

Styret er ansvarlig for alle avdelingens arrangementer. Styret oppnevner egen utstillingskomite for arbeidet med utstillingen.

§ 5 Årsmøtet avholdes første kvartal hvert år.
Innkallelse til årsmøtet skal være medlemmene i hende senest 14 dager før møtet. Forslag til årsmøtet skal være styre i hende en måned før møtet dersom styret ikke har angitt senere frist. Valgkomiteens innstilling, samt forslag til årsmøtet skal være vedlagt årsmøteinnkallingen.

Årsmøte velger:

 • Styret i henhold til § 3.
 • Valgkomite bestående av to personer som velges for to år, h.h.v. hvert annet år.

Medlemmer utenfor avdelingens bodistrikt kan etter ønske opptas i avdelingen med fulle rettigheter. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktets avdelinger. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kontingent bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett.