INFORMASJON FRA AVLSRÅDET FOR SAMOJED

NYE REGLER RUNDT GONIOSKOPI PÅ SAMOJED

Avlsrådet har laget forslag til nye regler rundt gonioskopi som skulle kommet på årsmøtet. Dette ble som alle vet utsatt og vi sendte derfor informasjon rundt dette til alle på oppdretterlista og ba om tilbakemelding. Etter et par små endringer vedtok styret reglene som kommer nedenfor her. Disse gjelder fra dags dato. Forklaringer og informasjon ser dere under her.

Øyelysernes anbefalinger pr. 15.05.2020:

Gonioskopi anbefales hvert 3.år eller ved 1, 4 og 7 års alder.

Forklaring på betegnelser:

Fibra latae: Unormalt brede pektinatligamenter. Laminae: Større områder med unormale pektinatligamenter. Iridocornealvinkel: Vurderes enten som normal, trang eller lukket. Vurdering av resultat: Fri: Mindre enn 50% fibrae latae, uten laminae og normal iridocornealvinkel. Mild: Mer enn 50% fibrae latae og/eller mindre enn 25% laminae og normal iridocornealvinkel. Moderat: 25-50% laminae og/eller trang iridocornealvinkel. Uttalt: Mer enn 50% laminae eller lukket iridocornealvinkel

Avlsanbefaling:

• Mild/Moderat grad: Kan brukes i avl, men det anbefales paring med hund fri for lidelsen.

 • Uttalt grad: Bør ikke brukes i avl. Det er en sammenheng mellom gonioskopifunn og risiko for å utvikle glaukom. Dvs. at anlegg for unormalt avløp kan bringes videre til avkommet. En bør unngå å pare hunder fra to linjer hvor primært glaukom forekommer. Hunder med primært glaukom bør ikke brukes i avl.

Frem til i dag har vi som raseklubb følgende regel:

Rasespesifikke krav for samojed

  1. Avlsdyr skal undersøkes for arvelige øyelidelser og ha gyldig øyelysingsattest ved paringstidspunktet. Hunder med utviklingskatarakt (arvelig katarakt) skal ikke brukes i avl. Et av foreldredyrene skal ha utført gonioskopi én (1) gang uten anmerkning. For andre lidelser skal øyelysernes generelle og rasespesifikke anbefalinger følges.

Avlsrådets tanker rundt dette er at vi må få flest mulig til å sjekke så vi vet fakta og ikke bare tror og mener. For å oppnå dette mener vi at det er dumt å ha for strenge krav. Vi frykter også at blir kravene for stenge vil flere avle utenfor klubben. Et avlsprogram skal ikke utelukke mer enn 50% av den totale populasjonen.  

Vi ønsker for en periode i 2020-21 å godta kull på valpelista med lavere krav enn øyelysernes anbefalinger siden så mange er affisert men målet må være at vi ved økt kontroll og ved å unngå å doble uttalt på grunn av feil avlesning vil få bedre resultater og kunne følge øyelysernes anbefalinger fra 2022.

Statistikk på gonioskopi 2019 på samojed:

                        Antall                  Fri        Mild      Moderat            Uttalt                     

Totalt:102 31292319
%100 % 30 %   28 %    23 % 19,0 %

Vi ønsker å oppfordre alle samojedeiere til å ta gonioskopi på hundene sine.

Nye avlsregler for samojed:

Øyelysing

Avlsdyr skal undersøkes for arvelige øyelidelser og ha gyldig øyelysingsattest (ikke eldre enn 12 mnd) ved paringstidspunktet og øyelysernes generelle og rasespesifikke anbefalinger skal følges.

Gonioskopi

Alle avlsdyr skal ha gjennomført gonioskopi ved paringstidspunkt. Attesten skal ikke være eldre enn 3 år. (Gonioskopi anbefales hvert 3.år eller ved 1, 4 og 7 års alder fra øyelyserne).

Vi råder alle til å følge øyelysernes anbefalinger som er følgende:

• Mild/Moderat grad: Kan brukes i avl, men det anbefales paring med hund fri for lidelsen.

 • Uttalt grad: Bør ikke brukes i avl. Det er en sammenheng mellom gonioskopifunn og risiko for å utvikle glaukom. Dvs. at anlegg for unormalt avløp kan bringes videre til avkommet. En bør unngå å pare hunder fra to linjer hvor primært glaukom forekommer. Hunder med primært glaukom bør ikke brukes i avl.

Vi vil likevel godkjenne kull på valpelista i 2020-21 hvor resultatene av gonioskopi på foreldredyr er som følger:

Mild kan brukes mot mild og fri

Moderat kan brukes mot fri, max 2 ganger pr. hund mot mild

Uttalt uten anmerkning på ICA kan brukes max 2 ganger pr. hund mot hund sjekket fri siste 12 mnd. Avkom skal sjekkes ved 12-18 mnd. alder. Dette skal spesifiseres i kjøpekontrakt.

Tilfeller som er spesielle og ikke kommer inn under reglene over kan man ta opp med avlsrådet. Gi oss beskjed før paring så vi unngår misforståelser og feil i regeltolkning eller antall paringer. Vi minner om at all avl er oppdretters ansvar.

I disse vanskelige tider vil vi gi dispensasjon for avlsregler ift. krav om premiering fra utstilling og være fleksible i forhold til andre regler også. Send oss en mail så ser vi på ting.

Det er stor etterspørsel etter valper om dagen og en del har endt opp med å kjøpe valp i Sverige. Dere som har svenske hunder må huske å omregistrere hundene deres for å kunne ta helsesjekker og delta på ting. Hvordan dette gjøres finner dere på NKK sin hjemmeside.

I årsrapporten fra avlsrådet som vi regner med sendes ut snart vil det stå en god del informasjon og helsestatistikker for 2019 er laget og ligger ute på hjemmesiden.

Til slutt vil vi ønske alle en fin sommer, ta godt vare på hverandre og hundene i denne spesielle tiden.

Hilsen avlsrådet for samojed