Krav om kjent øyelysningsstatus

Årsmøtet bestemte enstemmig å søke om at det skal foreligge kjent øyelysingsstatus på samojed for å få registrert valper hos NKK. Årsaken er stadig flere kull der en eller begge foreldrene enten ikke er øyelyst i det hele tatt, ikke er øyelyst før paring eller der det avles flere kull på hunder med påviste øyesykdommer.

NKK har nå behandlet, og vedtatt, vår forespørsel. Det setter vi pris på.

Her er vedtaket i sin helhet:
——————————————-
Norsk Polarhundklubb

Vi viser til klubbens søknad av 23.06.16 angående innføring av krav om kjent øyelysningsstatus på foreldredyr for registrering av valper i NKK for rasen samojed.

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg behandlet saken på sitt møte 15.11.2016, og fattet følgende vedtak:
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen samojed. Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring. ERG-undersøkelse erstatter ikke øyelysning, da denne undersøkelsen ikke sier noe om andre øyesykdommer enn PRA. Det anbefales at ett av foreldredyrene skal ha utført gonioskopi én (1) gang uten anmerkning.
Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb.
For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet for utenlandske hunder i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes.
En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling. Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

Kravet trer i kraft 01.07.2017

Vi ber om at raseklubben gjør vedtaket kjent for sine medlemmer og oppdrettere av rasen.

Med hilsen
for Norsk Kennel Klub
Kristin H. Aukrust
Leder for Helse- og Registreringsavdelingen
Sekretær for NKKs Sunnhetsutvalg