Klubbens lover

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Lover for Norsk Polarhundklubb Klubb stiftet 1937

Vedtatt av årsmøtet den 05.05.2012 med senere endringer, senest av ()

 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den

 

Kap 1 Innledende bestemmelser                                              

 

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Polarhundklubb, og forkortes til NP. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasene grønlandshund og samojedhund.

Klubben har verneting i Oslo.

 

 • 1-2 Formål

Norsk Polarhundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. Norsk Polarhundklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 • Årsmøtet[1]
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite
 • Avdelinger

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette                                        

 

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

 • 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

 

 • 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Polarhundklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Polarhundklubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. Utmeldelse
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

 • 2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

 • 2-6 Æresmedlem. 

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben

 

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt­sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

 

Kap 3 Organisasjon                                                                    

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. juni.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

Valgt avdelingsrepresentant kan møte med fem personlige fullmakter, enkeltmedlemmer kan stille med en personlig fullmakt.

Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøte. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Budsjett for neste år

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, (forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette), innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Godkjenne budsjett for neste år
 6. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
 7. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
 8. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 9. Velge:
 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • 3 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år
 • Revisor med vararevisor for 2 år.
 • Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.                                                                       

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 • 4-3 Styrets oppgaver er å
 • lede klubben mellom årsmøtene
 • avholde årsmøte
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
 • oppnevne representant til NKK-regionen

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer                                      

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser                                                    

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

                                                                                                     

 

Tillegg:

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.