Styret

Styrets leder
Øyvind Aas
Tlf: 905 42 375
leder@polarhund.no
Nestleder

Styremedlem
Tone-Lise Vilje
Styremedlem
Marit Ånes
Styremedlem
Elisabeth Riskedal Tufte
Styremedlem
Marius Foldøy
Varamedlem
Odd Lund