Yakutian Laika

Avlsregler

Norsk Polarhundklubbs regler for avl og oppdrett for yakutian laika.

Foto: Linda Bjørnes

Krav til oppdretter

Avlsrådet kan og bør benyttes til innhenting av faktaopplysninger og til å bidra med råd til de oppdrettere som ønsker det. Oppdretteren er selv ansvarlig for å drive en forsvarlig avl og for det resultat som avlen frembringer.

 1. Avl og oppdrett skal foregå i henhold til Norsk Kennel klubb’s (NKK) etiske grunnregler for avl og oppdrett (se under). Oppdretter må være medlem av Norsk Polarhundklubb (NP) og ha betalt medlemsavgift for inneværende år.
 2. Oppdretter forplikter seg til å drive sitt oppdrett i samsvar med NP’s formålsparagraf for å bevare rasen og dens egenskaper. Oppdrettere skal lojalt følge de avlsrestriksjoner som til enhver tid gjelder for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer.
 3. Oppdretter skal varsle paringer til avlsrådet, kullet kommer da på valpelisten. Hvis valpefødsel ikke er meldt avlsrådet innen 75 dager etter paringsdato strykes kullet fra listen.
 4. Oppdretter plikter å registrere valpene i NKK’s register eller et tilsvarende register godkjent av NKK innen 6 måneder etter fødselsdatoen.
 5. Dersom det av helt spesielle grunner er behov for å fravike NP’s regler for avl og oppdrett skal oppdretter/hannhundeier søke avlsrådet om dette i god tid før paring og vedlegge dokumentert begrunnelse. Evt. paringer må ikke foretas før det foreligger skriftlig dispensasjon fra avlsrådet. Styret er ankeinstans.

Krav til avlsdyr

 1. Avlsdyr skal være registrert i NKK eller i registre godkjent av NKK.
 2. Individer som ikke er friske på paringstidspunkt må ikke pares. Individer som lider av, eller beviselig er bærere av alvorlige arvelige sykdommer eller defekter, skal ikke benyttes i avl.
 3. Individer som benyttes i avl skal ha rasetypisk godt temperament og bruksegenskaper i henhold til rasens opprinnelse.
 4. Avlsdyr skal være stilt på offisiell/godkjent utstilling minst en gang og oppnådd tilfredsstillende premiering, minimum ”good” (tidligere 2. kval.) etter fylt 1 år.
 5. Avlsdyr skal ha kjent HD-status før paring.
 6. Tisper må være minimum 24 måneder og hannhunder 18 måneder på paringstidspunktet. Tisper må ikke ha fylt 6 år ved fødsel av sitt første kull.
 7. En tispe kan få registret maksimalt 5 kull etter seg og paring skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 8 år. Dette kan kun fravikes ved tillatelse gitt av NKK.
 8. For frossen sæd etter utenlandske eller avdøde hannhunder må avlskrav ved tapping være oppfylt.

Har man kull som strider mot avlsreglene vil man få en advarsel og hannhund kan bli fjernet fra hannhundlisten i 12 måneder. Ved flere kull som ikke følger reglene fjernes oppdretter fra oppretterlista i 12 måneder. Etter 12 måneder kan man søke til klubben for å komme tilbake på listen.

Rasespesifikke anbefalinger Yakutian Laika

Øyelysing og gonioskopi

Avlsdyr bør undersøkes for arvelige øyelidelser og ha gyldig øyelysingsattest.
Vi råder alle til å følge øyelysernes anbefalinger som er følgende:

 • Mild/Moderat grad: Kan brukes i avl, men det anbefales paring med hund fri for lidelsen.
 • Uttalt grad: Bør ikke brukes i avl. Det er en sammenheng mellom gonioskopifunn og risiko for å utvikle glaukom. Dvs. at anlegg for unormalt avløp kan bringes videre til avkommet. En bør unngå å pare hunder fra to linjer hvor primært glaukom forekommer. Hunder med primært glaukom bør ikke brukes i avl.

Oversikt over autoriserte øyeysere finner du her.
NB: Ikke alle øyelysere utfører gonioskopi. Det er derfor viktig at selv spør etter dette når du kontakter øyelyser.

BAER-test

Hørselshemninger har vært et problem på rasen. Selv om tilfellene av døvhet forekommer stadig sjeldnere anbefaler vi å BAER-teste hele kull, ikke minst de individene som er tiltenkt avl.

Hoftedysplasi

Hunder med C-hofter bør kun brukes i avl 1 gang, mot en hund med A- eller B-hofter, hvis oppdretter mener kombinasjonen vil tilføre rasen noe positivt. HD-resultatene fra første kull vil være avgjørende for videre avl på hunden med C-hofter.

Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og parring mellom nært beslektede individer bør unngås.

Info om gonoioskopi og øyelysing

Info om øyelysing

Avlsanbefalinger

Glaukom - Ny kunnskap og nye anbefalinger

Glaukom og gonioskopi

Det ryktes om at neddoping kan påvirke resultatet av gonioskopi.Dette stemmer ikke. Man ser det samme som på våken hund, forutsatt at de ikke sover altfor dypt, slik at øynene ruller ned. I så tilfelle kan man ikke foreta gonioskopi før hunden er mer våken igjen. (ikke fysisk mulig)

Andre nyttige linker

NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett og FCI breeding rules

Les mer hos NKK
Der ligger også linker til dispensasjonsskjema for mer enn 5 kull og tisper som er eldre enn 8 år.

Prisforslag ved lån av hannhund til avl